Former Vicars

vicar
Rev. Fr. Joji Kurien Thomas
2017-2020 Vicar
vicar
Rev. Fr. John K. Jacob
2016-2019 Vicar
vicar
Rev. Fr. Aji K Chacko
2014-2017 Vicar
vicar
Rev. Fr. Yakob Baby
2013-2016 Vicar
vicar
Rev. Fr. Abraham John
2011-2014 Vicar
vicar
Rev. Fr. George Abraham
2008-2011 Vicar
vicar
Rev. Fr. Saji Yohannan
2005-2008 Vicar
vicar
Rev. Fr. Y. Thomas
2002-2005 Vicar
vicar
Rev. Fr. John Daniel
1999-2002 Vicar
vicar
Rev. Sam P. george
1996-1999 Vicar
vicar
Rev. Fr. Jacob Abraham
1993-1996 Vicar
vicar
Rev. Fr. C. M. Kuriakose
1989-1993 Vicar