Malankara Syrian Christian Association Members

vicar
Very Rev. Philip M. Samuel Cor- Episcopos
Sharjah
vicar
Binu C. Varghese
Ajman(UAE)
vicar
Babu Oonnunny
Sharjah
vicar
Jiby Baby
Sharjah
vicar
Biji K. Abraham
Sharjah
vicar
Jibu Kurian
Sharjah
vicar
Biju E. John
Sharjah
vicar
Koshy Kunju K.
Dhaid, Sharjah
vicar
Biju K. Oommen
Sharjah
vicar
Shaji Mathew
Dubai
vicar
Stanley K. Mathew
Dubai