Obituary

Binoy Varghese
obituary

Binoy Varghese  

ആത്മാവിനെ ഇമ്പങ്ങളുടെ പറുദീസയിൽ ദൈവംതമ്പുരാൻ വസിപ്പിക്കട്ടെ. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഇടവക പങ്കുചേരുകയും ചെയുന്നു.
ST. GREGORIOS ORTHODOX CHURCH, SHARJAH