പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കായും മലങ്കരമെത്രാപ്പോലീത്തയുമായി സ്ഥാനാരോഹിതനായ നിതാന്ത വന്ദ്യ മഹാ മഹിമശ്രീ മോറാൻ മാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാതിരുമേനിക്കു ഷാർജാ സെന്റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോൿസ് ഇടവകയുടെ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും തൃപ്പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. |
WELCOME to Gulfparumala.com

In 1970, at the time of elevation of St. Thomas Orthodox Church in Dubai as a Parish, a large number of its members lived in Sharjah. Their travel to Dubai for attending the Holy Mass at Women’s Society Hall in Dubai was a great ordeal. So, in the year 1973, a group of the Orthodox Church members from Sharjah formed a Prayer Group, under the patronage of St.Thomas Orthodox Church, Dubai. Prayer meetings were held once in a month, at the residence of those members, under the leadership of the Vicar from Dubai Church. This prayer group was the forerunner for the formation of the present St. Gregorios Orthodox Church in Sharjah.
 

Entry for Holy Qurbana

>> Registration Form - Oct 22, 23, 24

>> Church Timings

>> Guidelines for the Worship

LIVE STREAMING
PRAYER REQUEST FOR MADHYASTHA PRARTHANA
>> SUBMIT ONLINE
  

ONLINE PUBLICATIONS


 Parumala Thirumeni
Biography
Memorable Speech
Quotes & Qualities
Miracle Events
Our Church
Church History
Malankara Sabha
Holy Synod
Church Head Qtrs
MSC Association
Spiritual Organisations
Theological Seminaries
Major Centres
Guidance Centres
Monasteries
Orphanages
Hospitals
Educational Institutions
Diocesan Centres
Church Publications
Parishes in Gulf Regions
Our Diocese
History
Projects
Glorious Gregorios
Our Parish
Our Parish
Managing Committe
Charity Committe
Malankara Syrian
Christian Association
Members
Former Vicars
Former Trusties/Secretaries
Parish Directory
Members Zone
Silver Jubilee
Catholicate Centenary
Celebrations
HG Job Mar Phelexenos
Memorial Education Award
Gregorian
Prayer Request
Photo Gallery
Devotional Songs
Church Links
X'tain Communities
Othodox Churches
About UAE
About Sharjah
About Kerala
Contact Us
Contact Address
Location Map
Location Map
(Google)

© 2021 GulfParumala.com - GulfParumala.net All rights reserved. St. Gregorios Orthodox Church, Sharjah, UAE.
Our website is best viewed in a modern browser such as IE 9 or above, Chrome or Firefox. | If you are using Internet Explorer 8 or below,
please download Internet Explorer 9, Chrome or Firefox.
| Powered by Sansnet.com
 
4